JA slide show
 

Kako doći do nas?

Mozaik Informatički inženjering
Matije Gupca 10b
88240 Široki Brijeg
tel/fax: +387 39 705 508
            +387 39 704 508
            +387 39 703 508
e-mail:  info@mozaik-ii.com

ERP Poslovni sustav

Tvrtka Mozaik vrši prodaju, instalaciju i održavanje ERP-susatava kao skup informacijskih podsustava i aplikacija namjenjenih korištenju u poslovnim sustavima, sa velikim brojem transakcija, kojima je potrebna robusna i brza relacijsku baza podataka koja može bez poteškoća opsluživati velik broj konkurentnih korisnika na mreži.

Programska rešenja odlikuje visok stupanj intergracije, skalabilnost, modularnost i lakoća korištenja, što omogućama maksimalno skraćivanje procesa uvođenja i rast poslovnog sustava zajedno sa rastom tvrtke.

Moduli sustava:

FK-Financijsko knjigovodstvo sa saldakontima kupaca i dobavljača

Elementi i svojstva modula:

glavna knjiga - unos poduzetničkog kontnog plana, evidentiranje i knjiženje poslovnih promjena,
salda konti kupaca i dobavljača,
definiranje statusa unesene temeljnice (U pripremi, Evidentirano i Proknjiženo),
centri odgovornosti - alokacija troškova i prihoda po centrima odgovornosti,
zatvaranje stavaka iz unosa,
preuzimanje kontiranih ulaznih i izlaznih dokumenata iz programa Knjige U-RA i I-RA,
pojedinačno ili grupno knjiženje temeljnica,
pojedinačno zatvaranje stavaka,
automatsko zatvaranje stavaka - po veznoj oznaci, iznosu do zatvaranja ili datumu stavke,
saldiranje poslovne godine i generiranje početnog stanja,
mogućnost dobivanja izvještaja po centrima odgovornosti ili sa razradom po istima,
mogućnost definiranja obuhvata izvještaja obzirom na status stavke (svi izvještaji sa uključenim stavkama sa statusom Evidentirano odnosno sa stavkama koje još nisu stvarno proknjižene i po potrebi se mogu mijenjati ili doknjižavati).
Izvještaji:

konto kartice (glavna knjiga i saldakonti), bruto bilanca, dnevnik prometa (glavna knjiga i saldakonti), grupni ispis temeljnica, izvještaj otvorenih i zatvorenih stavaka, pregled prometa po centrima odgovornosti, pregled otvorenih stavaka (dospijele, nedospijele i stanje na dan), pojedinačni IOS sa mogućnošću definiranja standardnog teksta za ispis, pregled zatvorenih stavaka.

FKP-Financijsko knjigovodstvo sa proračunom

Elementi i svojstva modula:

definiranje vrsta proračuna i troškovnih i/ili prihodnih proračunskih pozicija,
unos plana proračuna za svaku vrstu budžeta na godišnjoj razini,
mogućnost korekcije mjesečnih iznosa za slučaj neravnomjernog plana (inicijalno program dijeli godišnji plan na 12 jednakih iznosa),
mogućnost unosa plana proračuna za svaki centar odgovornosti,
unos rebalansa proračuna sa izračunom promjene izvorne stavke u iznosu i postotku,
generiranje izvršenja temeljem unesenih stavaka u glavnoj knjizi,
usporedba plana i izvršenja proračuna sa prikazom učešća i indeksa promjene,
usporedni pregled više proračuna sa prikazom učešća i indeksa promjene,
pregled plana i izvršenja po proračunskim pozicijama, centrima odgovornosti, po mjesecima,
grafički prikazi plana i izvršenja proračuna,
mogućnost praćenja plana i izvršenja neovisno o stavkama financijskog knjigovodstva (ručni unos Izvršenja plana),
glavna knjiga, salda konti kupaca i dobavljača,
definiranje statusa unesene temeljnice (U pripremi, Evidentirano i Proknjiženo),
centri odgovornosti - alokacija troškova i prihoda po centrima odgovornosti, mogućnost dobivanja izvještaja po centrima odgovornosti ili sa razradom po istima,
zatvaranje stavaka iz unosa, pojedinačno zatvaranje stavaka, automatsko zatvaranje stavaka - po veznoj oznaci, iznosu do zatvaranja ili datumu stavke,
pojedinačno ili grupno knjiženje temeljnica,
saldiranje poslovne godine i generiranje početnog stanja,
novčani tijek,
mogućnost definiranja obuhvata izvještaja obzirom na status stavke (svi izvještaji sa uključenim stavkama sa statusom Evidentirano odnosno sa stavkama koje još nisu stvarno proknjižene i po potrebi se mogu mijenjati ili doknjižavati).

URAIRA-Knjige U-RA i I-RA

Elementi i svojstva modula:

unos stavaka knjige U-RA/I-RA sa mogućnošću "on line" kontiranja za prijenos u Financijsko knjigovodstvo,
alokacija po centrima odgovornosti,
obračun poreza na dodanu vrijednost i kreiranje obrasca PDV,
unos pravila kontiranja, automatsko generiranje temeljnice i njeno evidentiranje u Financijskom knjigovodstvu uz mogućnost naknadnog doknjižavanja,
brzo pretraživanje podataka po statusu, izvodima i računima,
preuzimanje već kontiranih dokumenata iz Robno-materijalnog knjigovodstva,
generiranje naloga za plaćanje u aplikaciju Platni promet iz koje se vrši njihovo otiskivanje ili formiranje elektronskog formata za provođenje putem poslovnih banaka (Internet bankarstvo),
kompatibilnost i povezivost sa SWING aplikacijama prve generacije (SWING G1).
Izvještaji:
obrazac U-RA I I-RA u zakonom propisanom obliku,
obrazac PDV (prema izdanim računima za pravne osobe i prema primljenim/plaćenim naknadama za fizičke osobe),
pregled obračuna PDV-a sa stavkama uključenim u obrazac PDV-Prijava poreza na dodanu vrijednost (prema izdanim računima za pravne osobe i prema primljenim/plaćenim naknadama za fizičke osobe).

DI-Dugotrajna imovina

Elementi i svojstva modula:

odvojena nabava dugotrajne imovine od stavljanja u upotrebu,
premještanje dugotrajne imovine iz jedne u drugu organizacijsku jedinicu,
smanjenje, odnosno povećanje vrijednosti dugotrajne imovine,
prestanak korištenja dugotrajne imovine,
obračun amortizacije prema zakonskoj i poduzetničkoj stopi sa prikazom razlike,
izmjena poduzetničkih ili zakonskih amortizacijskih stopa,
izvještaji po centrima odgovornosti (organizacijskim jedinicama) ili sa razradom po centrima odgovornosti,
automatsko generiranje temeljnice za knjiženje u programu Financijsko knjigovodstvo,
generiranje i ispisivanje bar-code oznaka za predmete dugotrajne imovine,
popis dugotrajne imovine (inventura) putem bar-code čitača
Izvještaji:

kartica predmeta dugotrajne imovine,
popis dugotrajne imovine,
rekapitulacija po kontima nabavne vrijednosti,
raspodjela troškova amortizacije,
inventurna lista.

KIP-Obračun plaća

Elementi i svojstva modula:

obračun prisutnosti (povezivost sa uređajima za evidenciju radnog vremena),
obračun plaće uz mogućnost višekratnih isplata u jednom mjesecu,
akontacijski i konačni obračun plaće,
obračun izvanredne isplate,
obračun plaća radnika upućenih na rad u inozemstvo,
obračun plaće unosom bruto ili neto iznosa,
obustave (trajne u iznosu, trajne u postotku i jednokratne) sa pripadajućim izvještajima,
obročne obustave-krediti i sl. (definiranje otplatnog plana i automatski unos u obračun),
obračun obustave sa valutnom klauzulom,
automatsko generiranje RS-Obrasca,
generiranje naloga za plaćanje i ispis u formu obrazaca HUB1 ili HUB1-1,
temeljnica za knjiženje u Financijsko knjigovodstvo,
modul za kreiranje elektronskog formata: FINA, Internet bankarstvo, Obrazac RS, Obrazac PK-1, Specifikacija plaća za poslovne banke.
Izvještaji:
rekapitulacija isplate po isplatiteljima (banke i gotovina),rekapitulacije isplate plaće sa specifikacijom isplate po apoenima, rekapitulacije isplate prema mjestu rada, obrazac ID, potpisna lista, rekapitulacija vrsta primanja, doprinosa, poreza i obustava, rekapitulacija porezno priznatih premija osiguranja, potvrda o plaći, obrazac PK-1, osobni karton zaposlenika, obrazac M4, obrazac DNR, rekapitulacija po mjestu rada.

KIP-Obračun plaća

Elementi i svojstva modula:

obračun prisutnosti (povezivost sa uređajima za evidenciju radnog vremena),
obračun plaće uz mogućnost višekratnih isplata u jednom mjesecu,
akontacijski i konačni obračun plaće,
obračun izvanredne isplate,
obračun plaća radnika upućenih na rad u inozemstvo,
obračun plaće unosom bruto ili neto iznosa,
obustave (trajne u iznosu, trajne u postotku i jednokratne) sa pripadajućim izvještajima,
obročne obustave-krediti i sl. (definiranje otplatnog plana i automatski unos u obračun),
obračun obustave sa valutnom klauzulom,
automatsko generiranje RS-Obrasca,
generiranje naloga za plaćanje i ispis u formu obrazaca HUB1 ili HUB1-1,
temeljnica za knjiženje u Financijsko knjigovodstvo,
modul za kreiranje elektronskog formata: FINA, Internet bankarstvo, Obrazac RS, Obrazac PK-1, Specifikacija plaća za poslovne banke.
Izvještaji:
rekapitulacija isplate po isplatiteljima (banke i gotovina),rekapitulacije isplate plaće sa specifikacijom isplate po apoenima, rekapitulacije isplate prema mjestu rada, obrazac ID, potpisna lista, rekapitulacija vrsta primanja, doprinosa, poreza i obustava, rekapitulacija porezno priznatih premija osiguranja, potvrda o plaći, obrazac PK-1, osobni karton zaposlenika, obrazac M4, obrazac DNR, rekapitulacija po mjestu rada.

RMK-Robno i materijalno poslovanje

Elementi i svojstva modula:

robno poslovanje veleprodaje i maloprodaje,
materijalno poslovanje,
skladišno poslovanje,
razduženje skladišta po normativima,
definiranje više identifikacijskih oznaka za artikal: šifra, bar kod, kataloški broj, oznake pakiranja (EAN, UPC,...),
mogućnost unosa više naziva za isti artikal (npr. naziv artikla prema vlastitoj nomenklaturi i naziv artikla prema nomenklaturi dobavljača, naziv artikla na više jezika ...)
ispis naziva artikla
grupiranje artikala prema robnim grupama i rabatnih skupinama,
komercijalni uvjeti za partnera (kategorija partnera, rabatna skupina, odgoda plaćanja, unos ugovorenih prodajnih cijena za partnera, planiranje količina-proračun količina za kupce i dobavljače),
rezervacija robe ili materijala na skladištu,
izvještaji po organizacijskim jedinicama, lokacijama, robnim grupama,
otpremnica sa prijevoznicom-evidentiranje podataka o vozilu, relaciji i kilometraži,
preuzimanje maloprodajnih računa iz programa Prodajno mjesto,
prijenos podataka u program Knjigu U-RA i I-RA,
pravila kontiranja za prijenos u financijsko knjigovodstvo uz mogućnost alokacije po centrima odgovornosti.
kompatibilnost sa SWING aplikacijama prve generacije (SWING G1).
Izvještaji:
kartica prometa, dnevnik prometa, skladišni iskaz (sa i bez rekapitulacije prometa), rekapitulacija prometa (po dokumentu, artiklu, datumu...), rekapitulacija po partnerima (financijska i količinska), rekapitulacija utroška zaliha (po dokumentu i artiklu), zapisnici o promjeni cijena, kumulativni izvještaj (za ulazne i izlazne dokumente, zapisnike o promjeni cijena, razliku u cijeni, porez...), izvještaji o prihodima i troškovima vezanim za usluge transporta (otpremnica sa prijevoznicom) po organizacijskim jedinicama, vozilima, vozačima, relacijama, broju vožnji...

SKP-Skladišno poslovanje

Elementi i svojstva modula:

količinsko praćenje zaliha na skladištu,
pojednostavljen unos zaduženja i razduženja, bez evidentiranja vrijednosti,
procjena vrijednosti zaliha temeljem podataka iz Robno-materijalnog knjigovodstva.
Izvještaji:
kartice prometa,
skladišni iskazi sa i bez rekapitulacije prometa.

PRM-Prodajno mjesto

Elementi i svojstva modula:

modul za evidentiranje prodaje na prodajnom mjestu (POS),
evidentiranje maloprodajnih i veleprodajnih računa,
brzi rad na blagajni, višestruke mogućnosti pretraživanja artikala, korištenje bar-kod čitača,
preuzimanje artikala i cijena iz modula Robno-materijalno knjigovodstvo,
slanje dnevnog prometa u modul Robno-materijalno knjigovodstvo.
Izvještaji:
zaključak blagajne,
kontrolna traka.

BLAG-Blagajničko poslovanje

Elementi i svojstva modula:

vođenje poslovanja više blagajni unutar iste evidencije,
unos blagajničkih uplatnica i isplatnica,
unos poslovnih promjena direktno u Blagajnički izvještaj uz istovremeno ažuriranje pojedinačnih uplatnica i isplatnica,
kontiranje blagajničkog izvještaja,
grupni ispis dokumenata,
generiranje temeljnice za knjiženje u programu Financijsko knjigovodstvo.
Izvještaji:

blagajnički izvještaj,
grupni ispis dokumenata.

PP-Platni promet

Elementi i svojstva modula:

generiranje naloga za plaćanje iz programa Knjige U-RA i I-RA,
ubrzan unos naloga korištenjem prethodno definiranih prijedložaka,
formiranje grupe naloga (obrade) izborom sa liste evidentiranih, te njihov ispis na obrasce HUB1 i HUB1-1,
praćenje naloga prema statusu (Evidentirano, Na izvršenju i Izvršeno),
ispis zbrojnog naloga (popratnog dopisa) i formiranje elektronskog formata za FINA i poslovne banke.

KAM-Obračun kamata

Elementi i svojstva modula:

definiranje metode obračuna kamata,
definiranje i unos kamatnih stopa,
odabir i prijenos stavaka iz programa Financijsko knjigovodstvo.

EF-Elektronski formati

Elementi i svojstva modula:

RS obrazac u elektronskom formatu,
PK-1 kartice u elektronskom formatu,
nalozi za plaćanje u elektronskom formatu,
specifikacija plaća (ZABA i Raiffeissen) u elektronskom formatu.

KPI-Knjiga primitaka i izdataka

Elementi i svojstva modula:

unos primitaka i izdataka - automatsko vezivanje za izdane odnosno primljene račune u knjigama U-RA i I-RA,
vezivanje primitaka i izdataka za izdane odnosno primljene račune u knjigama URA i I-RA,
automatsko evidentiranje nadnevka plaćanja/naplate u knjigama U-RA i I-RA.
Izvještaji:
kartica prometa,
dnevnik prometa sa mogućnošću izdvajanja priljeva i odljeva koji se ne evidentiraju u KPI,
knjiga KPI u zakonski propisanom obliku,
pregled primitaka i izdataka,
evidencija o dugovanjima i potraživanjima (kartica partnera).

 

Moneybookers uplate


N-LAB Software

Podrška korisnicima

LiveZilla Live Help

Skype Chat

Moj status

Web Shop

Poštovani klijenti, obavezno nas kontaktirajte prije nego što izvršite plaćanje radi dodatnog dogovora!

ASC TimeTables

ASC TimeTables

Iznos: EUR
Napomena: Plaćanje se vrši korištenjem sustava tvrtke Skrill (Moneybookers)!

Posjetitelji

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas40
mod_vvisit_counterJučer35
mod_vvisit_counterOvaj tjedan335
mod_vvisit_counterOvaj mjesec627
mod_vvisit_counterUkupno82968